Tactvolle doorbijters

Bij Klarenbeek’s Incasso kunt u rekenen op een team van specialisten. Jonge energieke doorbijters en een ervaren jurist halen uw geld op een verantwoorde wijze binnen. Wij incasseren snel en goed en geven u juridisch advies op een persoonlijke en intelligente manier. Wij hanteren géén tactloze methodes die een verstorend effect hebben op uw relatie en uw zakelijk imago. Door adequaat op te treden zorgen wij ervoor dat u uw geld zeer snel ontvangt.

Voorkom wanbetalers

Wij adviseren hoe u ervoor kunt zorgen dat uw klanten op tijd betalen. Daarom leveren wij aan onze klanten waarschuwings-stickers. Dankzij deze stickers worden laatste betalingsverzoeken in 70% van de gevallen direct voldaan!

Gratis incasso

Wij geven u advies, en regelen gratis uw incasso opdrachten voor slechts 50 euro per jaar.

 aanmelden

Nu tijdelijk met GRATIS rol waarschuwings-stickers

Laatste betalingsverzoek

 

 

 

 

 

 

De kosten

De kosten voor de incasso worden in de meeste gevallen op de debiteur verhaald. No cure no pay! Zie onze voorwaarden.

Privacy Statement

Algemeen

Om de diensten aan u beschikbaar te kunnen stellen en de werkzaamheden van de Klarenbeek’s Incasso- & Adviesbureau BV te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Afhankelijk van uw situatie kunnen de volgende persoonsgegevens indien u:

Doel van de verwerking

Wij verwerken (uw) persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden: wettelijke verplichtingen op grond van vooral fiscale wetgeving en het gerechtvaardigde belang van ons beiden alsmede de wettelijke verplichtingen verbonden aan de functie van een accountant.
 

Herkomst

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij (i) via u, indien u uw profiel aanmaakt dan wel aanvult of ons informatie toestuurt via enige andere wijze of onze website bezoekt, via uw werkgever, (iii) gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en  eventuele overige derden partijen zoals verzekeraars.
 

Verstrekking aan derden

De door ons verzamende gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door ons opgestelde voorwaarden in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval aan de volgende categorieën instanties verstrekt:

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht bijvoorbeeld op grond van fiscale of civiele wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij nemen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of het privacy statement, kunt u contact opnemen door een e-mail naar post@klarenbeek.nl te sturen. Daarnaast kunt u door daartoe een verzoek te sturen aan ons via de bovengenoemde contactgegevens, (in beginsel gratis) uw onderstaande rechten uitoefenen:

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van ons bedrijf. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De meest recente versie van dit privacy statement staat altijd gepubliceerd op onze website.