Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Klarenbeek’s Incasso en Adviesbureau B.V.

Artikel 1 - Definities

1.1 Klarenbeek: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klarenbeek’s Incasso en Adviesbureau B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bussum, hierna te noemen Klarenbeek.

1.2 Opdrachtgever: iedere Opdrachtgever van Klarenbeek zijnde iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wil aangaan met Klarenbeek, evenals diens rechtsgeldige vertegenwoordiger of gemachtigde.

1.3 Debiteur: de schuldenaar van de Opdrachtgever.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst tussen Klarenbeek en Opdrachtgever voor het leveren van bepaalde diensten en/of producten, zoals het incasseren van vorderingen van schuldenaren van de Opdrachtgever.

1.5 Vordering: bedrag dat Debiteur aan de Opdrachtgever dient te voldoen.

1.6 Hoofdsom: totaal van de nog openstaande facturen.

1.7 Bezoek: het fysieke bezoek aan het opgegeven adres van de Debiteur.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Klarenbeek en daaruit voortvloeiende overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van diensten aan haar Opdrachtgever, waaronder diensten op het gebied van kredietinformatie en incassoservices. Acceptatie van aanbiedingen van Klarenbeek geschiedt slechts onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden, waarbij Opdrachtgever tevens afstand doet van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Klarenbeek en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2.3 Indien Klarenbeek niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Klarenbeek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken en/of door een medewerker van Klarenbeek gedane toezeggingen zijn voor Klarenbeek niet bindend, tenzij deze toezeggingen door een daartoe bevoegde persoon van Klarenbeek schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Klarenbeek is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten met Klarenbeek aangegaan voor de duur van één jaar. Indien niet uiterlijk twee maanden voor de einddatum schriftelijk wordt opgezegd, vindt automatisch verlenging van de overeenkomst plaats voor (telkens) één jaar.

 

Artikel 3 - Tarieven

3.1 De tarieven van Klarenbeek zijn vermeld in een afzonderlijk tarievenoverzicht, dat geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden en van de eventueel toepasselijke credit managementovereenkomst.

3.2 Klarenbeek behoudt zich het recht voor de tarieven met betrekking tot haar diensten op elk moment te wijzigen. Opdrachtgever heeft dan het recht de lopende overeenkomst naar keuze al dan niet op de herziene basis voort te zetten, tenzij de tariefswijziging wordt veroorzaakt door een van overheidswege bij of krachtens de wet genomen maatregel. Klarenbeek zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de gewijzigde tarieven in kennis stellen door toezending van een nieuw tarievenoverzicht. Opdrachtgever dient zijn eventuele keuze om de overeenkomst niet op herziene basis voort te zetten binnen twee maanden na toezending van het nieuwe tarievenoverzicht schriftelijk aan Klarenbeek kenbaar te maken.

 

Artikel 4 - Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

4.2 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Klarenbeek is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is Opdrachtgever Klarenbeek een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van Klarenbeek het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,-, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien Klarenbeek kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 5 - Informatie

5.1 Alle inlichtingen c.q. gegevens die op grond van een met Klarenbeek gesloten overeenkomst worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer, ook niet na afloop van de overeenkomst, worden vermenigvuldigd, noch op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk bekend of toegankelijk worden gemaakt voor derden - de onderneming waarop de gegevens betrekking hebben daaronder begrepen - noch als bewijsmiddel dienen bij enig onderzoek, behoudens bij wet genoemde uitzonderingen. Opdrachtgever is gehouden inlichtingen uitsluitend voor eigen gebruik en de overeengekomen doelen aan te vragen. Indien door Opdrachtgever dan wel door zijn medewerkers of aan hem gelieerde personen om welke reden dan ook niet aan het in dit artikel bepaalde wordt voldaan, is Opdrachtgever verplicht alle door Klarenbeek dientengevolge geleden schade te vergoeden en haar te vrijwaren voor aanspraken op schadevergoeding die dientengevolge door derden bij haar worden ingediend.

5.2 Opdrachtgever mag noch de naam van Klarenbeek noch de door haar vertrouwelijk verstrekte gegevens als bron van inlichtingen bekend maken, tenzij Klarenbeek hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend, waarbij Klarenbeek zich het volledige recht voorbehoudt de juistheid te verifiëren van elke aanhaling of vermelding ontleend aan door haar verstrekte inlichtingen c.q. gegevens.

5.3 Vanwege het grote aantal informatiebronnen c.q. derden waarop Klarenbeek zich dient te verlaten zonder daarover controle te hebben, erkent Opdrachtgever dat Klarenbeek niet kan garanderen of instaan voor de juistheid, volledigheid en recentheid van verstrekte inlichtingen, gegevens of adviezen. Opdrachtgever aanvaardt als gegeven dat elke zakelijke beslissing in mindere of meerdere mate het aanvaarden van risico met zich meebrengt en dat Klarenbeek bij het verstrekken van adviezen en gegevens tegen dit risico van Opdrachtgever geen verzekering biedt en kan bieden, op welke wijze dan ook.

5.4 Over de resultaten van de werkzaamheden zoals overeengekomen en uitgevoerd door Klarenbeek wordt Opdrachtgever periodiek geïnformeerd middels diverse rapportagemogelijkheden, bijvoorbeeld online inzage en stand van zaken verstrekking.

5.5 Klarenbeek zal voor de uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen opdracht en diensten alle daarvoor benodigde persoonsgegevens (o.a. naw-gegevens, betalingsgegevens en contactgegevens) verwerken van betrokkenen (onder meer de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Debiteur) waarvoor Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klarenbeek houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klarenbeek verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend in de uitvoering van de opdracht en de daarmee samenhangende doelen en middelen en de wettelijke vereisten. De persoonsgegevens worden door Klarenbeek niet langer verwerkt dan voor de uitvoering van haar diensten of een wettelijke plicht nodig is. Klarenbeek heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 6 - Incasso

6.1 Indien Opdrachtgever Klarenbeek opdraagt een vordering te incasseren, machtigt Opdrachtgever Klarenbeek in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te (doen) verrichten die naar het oordeel van Klarenbeek noodzakelijk zijn. Genoemde machtiging houdt onder meer in: - het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van Debiteur; - het aan Debiteur in rekening brengen van rente en kosten; - het verstrekken van informatie aan Debiteur in relatie tot de vordering en Opdrachtgever; - het aan Debiteur in rekening brengen van bezoekkosten indien overeengekomen met Opdrachtgever; - het ontvangen van gelden; - het zo nodig treffen van een redelijke betalingsregeling; - het door Debiteur laten tekenen van een schuldverklaring; - het door Debiteur o.a. laten tekenen van documenten ter verklaring van beweringen, afstand doen van rechten, cederen van vorderingsrechten en bankopdrachten; - het verzamelen van informatie met betrekking tot de omstandigheden van de betreffende Debiteur; - het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie, ook indien nog slechts incassokosten verschuldigd zijn (zie hierna art. 6.9); - het aanvragen van een faillissement, na verkrijging van uitdrukkelijke goedkeuring door Opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, geen contacten met de Debiteur te hebben en deze in alle gevallen naar Klarenbeek te verwijzen. Er zal door Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met Klarenbeek afspraken met Debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering. Indien Opdrachtgever deze voorwaarde niet in acht neemt, is er sprake van wanprestatie van de zijde van Opdrachtgever in de zin van art. 6:74 e.v. BW.

6.3 Klarenbeek zal, voor zover wettelijk en/of contractueel toegestaan, de door de Opdrachtgever aangeleverde vordering verhogen met de verschuldigde wettelijke en/of contractuele rente en een vergoeding voor de wettelijke en/of contractuele buitengerechtelijke incassokosten. De rente wordt aan de Debiteur doorberekend tot het moment van volledige voldoening.

6.4 Opdrachtgever dient per omgaande betalingen, creditnota’s of overige relevante informatie, benodigd om een opdracht naar behoren uit te kunnen voeren, aan Klarenbeek te melden. Klarenbeek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, niet juist of niet tijdig verstrekken van voornoemde informatie.

6.5 Indien het schriftelijk en telefonisch benaderen van Debiteur niet tot betaling leidt, zal Klarenbeek, met inachtneming van het hierna onder 6.7 en 6.9 gestelde en indien Klarenbeek zulks verantwoord acht, Opdrachtgever voorstellen tot gerechtelijke invordering over te gaan, hetgeen behoudens omgaand tegenbericht van Opdrachtgever vervolgens zal worden geëffectueerd. Een gerechtelijke procedure wordt door Klarenbeek voor en namens de Opdrachtgever gevoerd, alsook voor diens rekening en risico. Opdrachtgever is en blijft immers de procespartij. Klarenbeek is alsdan gerechtigd desgewenst een kostenvoorschot te verlangen voor de met de gerechtelijke invordering samenhangende kosten. Indien het verlangde kostenvoorschot niet tijdig door Klarenbeek is ontvangen, behoudt Klarenbeek zich het recht voor de behandeling van de vordering op te schorten. Alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, waaronder ook het verstrijken van verjaringstermijnen, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.6 Klarenbeek is gemachtigd door Opdrachtgever de gerechtelijke invordering in handen te geven van een door haar aan te wijzen advocaat. Gebruikmaking van diensten van andere dan door Klarenbeek aangewezen advocaten is mogelijk. Indien de vordering uiteindelijk toch geïncasseerd wordt, blijft Klarenbeek commissiegerechtigd over het geïncasseerde bedrag.

6.7 Klarenbeek acht het niet vanzelfsprekend over te gaan tot gerechtelijke incasso van vorderingen tot € 500,-, gelet op de relatief hoge kosten die daaraan zijn verbonden, maar de uiteindelijke beslissing om eventueel over te gaan tot gerechtelijke incasso van de hoofdvordering ligt bij de Opdrachtgever.

6.8 De uitzondering hierop is een gerechtelijke procedure voor de op grond van de Wet Incasso Kosten of de algemene voorwaarden van Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Opdrachtgever heeft door middel van de incasso-opdracht Klarenbeek gemachtigd om te allen tijde, zonder voorafgaande toestemming, voor en namens Opdrachtgever te procederen tot verkrijging van deze kosten. Een gerechtelijke procedure als bedoeld in dit artikel, geschiedt in tegenstelling tot art. 6.6, voor rekening en risico van Klarenbeek.

6.9 De (incasso)diensten van Klarenbeek mogen slechts worden aangewend met betrekking tot bestaande vorderingen welke voortkomen uit wettelijk geoorloofde transacties.

6.10 Vanaf het moment van opdrachtbevestiging door Klarenbeek aan Opdrachtgever berekent Klarenbeek provisie over het geïncasseerde bedrag, onverschillig of betaling door c.q. namens de Debiteur rechtstreeks aan Opdrachtgever, aan een derde ten bate van Opdrachtgever of aan Klarenbeek geschiedt, en ongeacht de werkzaamheden die Klarenbeek heeft verricht.

6.11 Indien de incasso van een vordering leidt tot teruggave van goederen, wordt provisie berekend over 50% van de factuurwaarde van deze goederen. Dezelfde regeling is van toepassing indien (een deel van) de vordering wordt gecrediteerd om redenen anders dan ter oplossing van een klacht m.b.t. de geleverde goederen c.q. diensten.

6.12 Indien Opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten Klarenbeek om een betalingsregeling overeenkomt, met Debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is Klarenbeek gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering provisie in rekening te brengen. Deze provisie wordt berekend over de ter incasso gegeven hoofdsom, overeenkomstig de staffel als vermeld onder 2 van het toepasselijke tarievenoverzicht. Een en ander geldt niet indien de Opdrachtgever tot boekhoudkundige afschrijving van de vordering overgaat en hiertoe bewijs kan overleggen.

6.13 Betalingen door Debiteur aan Klarenbeek worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van Klarenbeek.

6.14 Klarenbeek is gerechtigd iedere betaling van Debiteur allereerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de rente en als laatste op de hoofdsom. Indien Debiteur de incassokosten niet (geheel) voldoet, is er over het geïncasseerde deel van de vordering provisie verschuldigd conform de tarieventabel van Klarenbeek. Reeds geïncasseerde incassokosten zullen in mindering worden gebracht op de afrekening. Indien Debiteur zowel de hoofdsom als de rente en de incassokosten voldoet, is de Opdrachtgever geen provisie verschuldigd. Mocht op grond van een gerechtelijke uitspraak een hoger bedrag aan incassokosten van de Debiteur worden geïncasseerd dan de provisie die volgens de provisietabel aan de Opdrachtgever wordt berekend dan is Klarenbeek gerechtigd tot het bedrag dat na gerechtelijke uitspraak aan incassokosten wordt geïncasseerd.

6.15 Bij de berekening van de verschuldigde incassoprovisie zal als tijdstip van betaling gelden de valutadatum van het dagafschrift van de bankrekening waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven, de datum van verzilvering van een cheque, dan wel de datum van een contante- of pinbetaling of de meldingsdatum van een contante- of pinbetaling in geval dat die melding op een latere datum geschiedt dan op de datum van de contante- of pinbetaling. Klarenbeek behoudt zich het recht voor om van Opdrachtgever een bewijs van betaling te verlangen.

6.16 Indien na aanvang van de incassoprocedure blijkt dat de hoofdsom reeds meer dan een maand voor de aanvang van de incassoprocedure rechtstreeks aan de Opdrachtgever werd betaald, is Klarenbeek gerechtigd 50% van het normale provisietarief in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijke betalingen.

6.17 Klarenbeek aanvaardt met betrekking tot vorderingen op buiten Nederland gevestigde debiteuren en vorderingen welke in buitenlandse valuta luiden geen aansprakelijkheid voor koers- en/of omrekeningsverschillen en/of transferproblemen.

6.18 Afdracht van de door Klarenbeek ontvangen gelden aan de Opdrachtgever geschiedt uiterlijk in de maand volgend op die waarin de betaling door Klarenbeek is ontvangen.

 

Artikel 7- Aansprakelijkheid

7.1 Klarenbeek levert te allen tijde een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.

7.2 De buitengerechtelijke- en gerechtelijke incasso door Klarenbeek geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.3 Klarenbeek is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door verzuim, nalatigheid of onachtzaamheid van haar medewerkers en derden zoals advocaten, deurwaarders of buitenlandse incassopartners, of voortvloeiend uit toevallige omstandigheden buiten haar controle bij het inwinnen, ontvangen, samenvatten, interpreteren, rapporteren, communiceren of leveren van adviezen en/of gegevens, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, gegevens vervat in publicaties en de beantwoording van verzoeken van Opdrachtgever om inlichtingen en/of advies in het kader van welke dienst dan ook. Klarenbeek is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zelfs niet indien de mogelijkheid van dergelijke schade vooraf aan haar ter kennis is gebracht.

7.4 De verkrijging en aflevering van teruggekregen of verkregen goederen geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Klarenbeek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld hiervoor ten aanzien van onder andere, maar niet beperkt tot, de ontvangst, de staat van de goederen en het transport.

7.5 Conform de N.V.I.-Richtlijn Stichting Derdengelden Incasso geldt de hiervoor onder 7.3 uitgesloten aansprakelijkheid van Klarenbeek niet ten aanzien van door de deurwaarders nog aan Klarenbeek af te dragen derdengelden.

7.6 Vorenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de door Klarenbeek gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval dekking biedt.

 

Artikel 8 - Reclame

8.1 Reclames met betrekking tot de incassowerkzaamheden van Klarenbeek dienen binnen veertien dagen na het verstrijken van de omstreden gebeurtenis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn is het uitoefenen van het recht van reclame niet meer mogelijk en wordt Opdrachtgever geacht de geleverde diensten te hebben geaccepteerd.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Alle met Klarenbeek aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht.

 

Artikel 10 - Wijziging van de voorwaarden

10.1 Klarenbeek is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Klarenbeek zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de Opdrachtgever